Szkoła @ktywnego Seniora

Szkoła @ktywnego Seniora  jest partnerskim programem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i organizacji pozarządowej Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie, realizowanym w sposób ciągły od 2007 roku. Wpisuje się w misję Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, której jednym z celów jest propagowanie idei uczenia się przez całe życie.

Poprzez realizację tego programu Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie odgrywa istotną rolę w edukacji cyfrowej i obywatelskiej osób starszych w Małopolsce oraz integruje lokalne środowisko. Wszystkie działania dla seniorów są bezpłatne. Od 2007 roku wzięło w nich udział ponad 4000 osób.

Program przyczynia się do zmiany stereotypów związanych ze starością poprzez kompleksowe i systematyczne podejście, które opiera się nie tylko na poszerzaniu umiejętności i wiedzy seniorów, ale również na pomaganiu im w integracji oraz rozwijaniu aktywności społecznej i obywatelskiej.

Cel główny

Wspieranie inicjatywy ciągłego rozwoju, uczenia się niezależnie od wieku oraz integracji wśród osób starszych i z innymi grupami wiekowymi (integracja międzypokoleniowa i międzykulturowa). Tym samym przyczynienie się do zapobiegania poczucia wykluczenia, wyizolowania społecznego czy nieumiejętności korzystania z nowych technologii oraz rozwoju zainteresowań i odkrywania nowych. 

Cele szczegółowe

 • Promocja czytelnictwa,
 • Wspieranie inicjatywy ciągłego rozwoju, uczenia się niezależnie od wieku oraz integracji wśród osób starszych i z innymi grupami wiekowymi (integracja międzypokoleniowa i międzykulturowa).
 • Wspieranie i kształtowanie postawy obywatelskiej, ekologicznej oraz prospołecznej.
 • Wzbogacenie wiedzy nt. literatury, historii, fauny i flory regionu. Podnoszenie świadomości potrzeby ochrony środowiska i otoczenia, w którym żyjemy.
 • Rozwój kreatywności, zdolności plastycznych i umiejętności manualnych.
 • Wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dzięki uczestniczeniu w zajęciach oraz poznawaniu nowych technologii, mediów społecznościowych czy weryfikacji źródeł informacji.
 • Poprawa sprawności psychofizycznej dostosowana do wieku (ćwiczenia wspomagające pamięć, dbanie o kondycję fizyczną np. taniec w kręgu, spacery edukacyjne).
 • Uświadamianie i edukowanie na temat zdrowego trybu życia i diety.
dr Lidia Maria Jedlińska - twórca i koordynator S@S

dr Lidia Maria Jedlińska – twórca i koordynator S@S

Twórca programu dr Lidia Maria Jedlińska uczestniczy w różnych gremiach (m.in. w Radzie ds. tworzenia polityki senioralnej w Polsce przy MPiPS (2012-2015), polityki edukacyjnej osób dorosłych tworzonej przez MEN w nowej perspektywie finansowej 2020 oraz powstałych na poziomie regionalnym i lokalnym rad seniorów (w tym Gminnej Radzie Seniorów w Zielonkach).  Jest ambasadorem sieci bibliotekarzy LABIB czy międzynarodowej platformy edukacji dorosłych EPALE oraz autorką wielu publikacji dotyczących „uczenia się przez całe życie”. Reprezentuje WBP w Krakowie w Małopolskim Partnerstwie na rzecz kształcenia ustawicznego i w Małopolskim Klastrze Seniora. Koordynuje, zarządza i prowadzi szkolenia w ramach wielu projektów skierowanych do starszych osób. Od 2007 roku w ramach programu S@S zrealizowano w WBP w Krakowie 4 projekty krajowe i 6 międzynarodowych w partnerstwie z Towarzystwem Polsko-Niemieckim. Dzięki tym programom wielu pracowników biblioteki miało możliwość uczestniczenia w studyjnych wyjazdach zagranicznych, m.in. do Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch.

Program S@S stał się przykładem dobrej praktyki, rozpoznawalnym i wielokrotnie wyróżnianym nie tylko w skali Polski. Biblioteki publiczne zwracają się z prośbą o pomoc w realizacji podobnych działań we własnych społecznościach. Starają się wprowadzać elementy Programu w ramach realizowanych przez siebie projektów finansowanych np. z Programu Rozwoju Bibliotek. Również liczne organizacje pozarządowe w kraju i zagranicą wykorzystują w swojej pracy z seniorami zdobyte przez nas doświadczenie (Dzieło Kolpinga w Polsce, Polska Rada Społeczna w Berlinie, gminne rady seniorów, powiatowe i gminne biblioteki publiczne Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego). 

Główny nacisk w działalności na rzecz aktywizacji osób starszych położony jest na ciągłość prowadzonych działań, które w swym założeniu są bezpłatne dla beneficjentów. Ze względu na wzrastające ryzyko wykluczenia cyfrowego i społecznego, szczególnie osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, konieczne jest wprowadzenie poprzez system kształcenia ustawicznego możliwości pozwalających osobom starszym uczestniczyć w życiu społecznym i w pełni wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie. WBP w Krakowie takie możliwości oferuje.

Szkoła @ktywnego Seniora – S@S:

 • to uznana i rozpoznawalna „marka” w środowisku, działa na zasadzie długofalowego partnerstwa biblioteki publicznej i organizacji pozarządowej,
 • buduje „wspólnotę seniorów” (praca „z” seniorami), a nie grupę „pobierającą naukę” (praca „dla seniorów”),
 • ma charakter powszechny, jest dostępny dla każdego niezależnie od wykształcenia czy statusu finansowego (nie pobiera się składek członkowskich),
 • atrakcyjny dla osób starszych (długa lista rezerwowa osób chcących brać udział w proponowanych działaniach),
 • wszystkie działania są prowadzone w sposób ciągły cały rok kalendarzowy (łącznie z wakacjami),
 • stanowi skuteczną integrację między- i wewnątrzpokoleniową poprzez odwołanie się do naturalnych zainteresowań, pasji, wiedzy, wspólne tworzenie oraz „zdrową” rywalizację,
 • promuje ideę „uczenia się przez całe życie” wykorzystując do tego celu nowe technologie,
 • rozwija wolontariat pracowniczy i wolontariat seniorów,
 • jest tematem analiz naukowych (prace licencjackie, referaty na konferencjach naukowych).

Wybrane efekty realizacji Programu:

 • redakcja Europejskich Poradników dla seniorów i trenerów przygotowujących ich do aktywności obywatelskiej (2009),
 • w partnerstwie z organizacjami międzynarodowymi TPNK opracowało model tworzenia mechanizmów samopomocowych i kontynuacji rozpoczętych działań edukacyjnych seniorów (2014),
 • organizacja jedynych w Europie Międzynarodowych Olimpiad Komputerowych Seniorów (2008-2012),
 • udział pracowników WBP w Krakowie i członków TPNK w krajowych i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach (ponad 20 w 14 krajach Europy),
 • działalność grup artystycznych: zespół poetycko-muzyczny, zespół tańca,
 • spotkania z kulturą i językiem prowadzone przez wolontariuszy z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Rosji i Francji,
 • działania grup zainteresowań: krajoznawczej, plastycznej, sportowej (m.in. udział w Międzynarodowych Sportowych Olimpiadach Seniorów w Łazach),
 • działalność wydawnicza (pięć książek, dwa europejskie poradniki),
 • prowadzenie webinariów kierowanych do edukatorów i trenerów osób starszych,
 • inne działania: doraźne, krótko- i długoterminowe, wychodzące naprzeciw inicjatywom seniorów oraz potrzebom projektowym, w tym angażowanie seniorów do opracowywania materiałów umieszczanych na stronie internetowej, Facebooku, blogu.
Szkoła @ktywnego Seniora - program partnerski WBP w Krakowie i TPNK

Szkoła @ktywnego Seniora — program partnerski WBP w Krakowie i TPNK w Krakowie

Nagrody/wyróżnienia:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie za działania realizowane w ramach Programu Szkoła @ktywnego Seniora:

 • została wpisana do Złotej Księgi Dobrych Praktyk Rzecznika Praw Obywatelskich RP (2015 r.),
 • uzyskała wysoką ocenę w międzynarodowym programie Interreg IVC prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • trzy z realizowanych projektów są przykładem „dobrej praktyki” w programie Grundtvig (2007-2009) i były prezentowane na międzynarodowych konferencjach (Gdańsk, Sztokholm, Hertogenbosch, Paryż, Kraków);
 • jeden z projektów – HEuRIT(AGE) na wniosek E.N.T.E.R. – został  zaliczony przez Komisję Europejską do grona 30-tu najlepszych w Europie w zakresie działań skierowanych do osób starszych i był prezentowany na konferencji w Austrii (2012 r.)
 • została laureatem w kategorii „Najlepsza Organizacja” oraz wyróżniona w kategorii „Najlepszy Plakat” w Konkursie ogłoszonym z okazji 10-lecia Programu Grundtvig przez Polską Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” (Warszawa, 2010 r.).
 • została przyjęta do Koalicji 50+ „Dojrz@łość w sieci”,
 • została przyjęta do Małopolskiego Partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego”,
 •  jest wyróżniana tytułem „Miejsce przyjazne seniorom” przyznawane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
 • Program S@S został zgłoszony przez Urząd Miasta Krakowa jako „dobra praktyka” do EUROCIETIES w Brukseli.

Wyróżnienia te przyczyniają się do wzrostu zainteresowania formułą Programu przez organizacje i instytucje kultury (nie tylko) Województwa Małopolskiego działające na rzecz osób starszych.

dr Lidia Maria Jedlińska - twórca i koordynator S@S

dr Lidia Maria Jedlińska – twórca i koordynator S@S

dr Lidia Maria Jedlińska
koordynator  Szkoły @ktywnego Seniora ze strony Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie

Edukator, trener, twórca i realizator programu Szkoła @ktywnego Seniora. Od wielu lat zajmuje się integracją społeczną i cyfrową osób starszych. W latach 2007-2021 specjalista ds. integracji społecznej i koordynator S@S w WBP w Krakowie. Autorka wielu publikacji dotyczących „uczenia się przez całe życie”. Promotorka wolontariatu seniorów. Ambasador programu Grundtvig, EPALE (2015-2017), sieci LABIB, facylitator Active Citizens British Council.  Członek organizacji pozarządowych, doktor nauk przyrodniczych.

Renata Augustyn - koordynator projektów wolontariatu europejskiego | koordynator Szkoły @ktywnego Seniora ze strony WBP w Krakowie

Renata Augustyn – koordynator projektów wolontariatu europejskiego | koordynator S@S  ze strony WBP w Krakowie

Renata Augustyn
koordynator projektów wolontariatu europejskiego
koordynator Szkoły @ktywnego Seniora ze strony Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Od 2004 r.  kieruje zespołami w WBP w Krakowie  i współpracuje z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, uczelniami i edukatorami. Posiada doświadczenie w realizacji kilkunastu projektów edukacyjno-kulturalnych, w tym międzykulturowych. Zaangażowana w pracę z wolontariuszami, rozwój platform e-learningowych oraz propagatorka hybrydowych metod uczenia. Interesują ją praktyczne aspekty zarządzania informacją, doskonalenie usług i edukacja pozaformalna.


Aktualności | Dołącz do nasGaleria | Materiały | Kontakt

Reklama