Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iodo@rajska.info.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele i okres przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe  w związku z wszelkimi czynnościami mającymi na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie przekazane przez Państwa w formularzu kontaktowym oraz ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością.

Dane będą przetwarzane na czas do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym , a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. f)   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Reklama